Strona główna » Regulamin
Producenci
Systemy płatności
  • PayU
  • eserivce
  • Przelewy24
  • iMoje

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEBLEILAN.PL

data aktualizacji: 03.01.2022 r.


Sprzedawca
Nazwa rejestrowa  Ilan Projekt Andrzej Zagórski
ADRES Andrzeja Frycza Modrzewskiego 22/1     71-266 Szczecin
NIP   8512614086
REGON   320853611


 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną bezpłatnie, dobrowolnie i przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.


 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:


 

a. Udostępnieniu procesu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;


 

b. Udostępnieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy;


 

c. Udostępnieniu Formularza do zamieszczania opinii o Produkcie;


 

ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności z wykorzystaniem formularza.


 

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:


 

a. Prowadzeniu konta w Sklepie internetowym;


 

b. Przesyłania Newslettera;


 

zawierana jest na czas nieoznaczony.


 

4. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.


 

5. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 

6. Konto w Sklepie internetowym Klient może założyć poprzez formularz rejestracji na stronie Sklepu internetowego lub w toku składania Zamówienia. Dla rejestracji Konta niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Ich brak skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną. Po zatwierdzeniu formularza przez Klienta na wskazany przez niego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Oznacza to, że jego Konto zostało utworzone. Moment ten stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Założenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne, opcjonalne i dobrowolne.


 

7. Klient posiadający Konto w Sklepie upoważniony jest do korzystania z kampanii sprzedażowych i promocji ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii.


 

8. Klient ma możliwość przystąpienia do newslettera poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail w Folmularzu rejestracji udostępnionej na stronie Sklepu. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Poza obowiązkami, o których mowa w ust. I pkt 5 Regulaminu, zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazywaniu mu newslettera. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Klienta innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do newslettera. Z chwilą zapisu przez Klienta do newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem poczta@mebleilan.pl


 

9. Klient dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia na stronie Sklepu. W momencie wypełnienia Formularza Zamówienia zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Aby dokonać Zamówienia Klient wybiera żądane towary na Stronie Sklepu i dodaje je do Koszyka. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie odpowiednio – logując się na Konto Klienta, złożyć Zamówienie bez Konta Klienta lub w toku składania zamówienia założyć Konto Klienta. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o dane teleadresowe oraz adres e-mail. Przy składaniu zamówienia przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie internetowym Formularz Zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane podane przy rejestracji Konta. Po zatwierdzeniu Formularza zamówienia Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.


 

10. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz kontaktowy. Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego celem przesłania wiadomości do Sprzedawcy. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy.


 

11. Sprzedawca udostępnia Formularz zamieszczania opinii o produkcie na podstronach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym. Klient wypełnia Formularz zamieszczania opinii o treść indywidualnej i subiektywnej opinii o Towarach Sprzedawcy. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Klienta treści wprowadzonej do Formularza do zamieszczania opinii.


 

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza dobre imię Sprzedawcy, narusza dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.


 

13. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu internetowej narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu internetowego, treści powodujących naruszenie.


 


 


 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA


 

1. W celu założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe z przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależnie sposobu połączenia internetowego.


 

III. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonać modyfikacji w zakresie wybranego Towaru. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres poczta@mebleilan.pl, skorzystanie Formularza kontaktowego lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 601-060-719.


 

2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do korekty Zamówienia w ciągu 12 godzin od momentu jego złożenia.


 


 

IV. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz na przesyłaniu newslettera , które są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację udostępnioną przez Konto klienta lub zawartą w treści newslettera lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: poczta@mebleilan.pl


 

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.


 


 

V. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy poczta@mebleilan.pl.


 

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.


 


 


 

SPRZEDAŻ

 


 

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.


 

2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


 

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.


 

4. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą Formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: poczta@mebleilan.pl


 

5. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji i posiada status „Potwierdzone”. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).


 

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron - nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).


 

7. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie odbierze zamówienia, nie opłaci go, nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.


 

8. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach transakcji).


 

9. Faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT do zamówienia, Przedsiębiorcy obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania nr NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy.


 

10. Ankieta satysfakcji klienta. Po zakończeniu procesu sprzedaży Sprzedawca może przeprowadzić badania satysfakcji z obsługi procesu sprzedaży. W tym celu Sprzedawca może udostępnić Klientowi Formularz zamieszczania opinii o sklepie lub ankietę satysfakcji. Klient formułuje opinię o treści indywidualnej i subiektywnej. Zamieszczając treść opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia naruszeń w serwisie publikującym opinie lub usunięcia Opinii w przypadku, gdy:


 

a. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów nienależących do Sprzedawcy, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie,


 

b. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,


 

c. zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp., które nie mogą być w sposób legalny udostępnione publicznie;


 

d. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,


 

e. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;


 

f. są kopią opinii w całości lub części innych Klientów, producenta lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł;


 

g. naruszają dobre imię Sprzedawcy, naruszają dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, zawierają treści, które działają na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów.


 


 

11. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana opinia narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie treści powodujących naruszenie.


 

12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść przedkładanych opinii. Treści opinii Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.


 

VII. SPOSOBY DOSTAWY

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską na terytorium Polski, możliwy jest także odbiór osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące dostaw dostępne są na podstronie sklepu „Koszty dostawy”.


 

2. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w toku składania Zamówienia.


 

3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od rodzaju towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


 

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.


 

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu Zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.


 

6. Czas dostarczenia towaru uzależniony jest od wybranego przez Klienta towaru i sposobu dostawy.  Czas wysyłki zamówionego produktu jest podany przy danym produkcie. Maksymalny czas wysyłki produktu wykonanego na zamówienie wynosi 21 dni roboczych.


 

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form płatności oraz dostawy towaru.

.


 

8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny, poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, gdy okaże się, że zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane. W zależności od dyspozycji Klient, Sprzedawca:


 

a. zwróci całą otrzymaną od niego cenę lub;


 

b. wyśle inny Towar zgodny ze wskazaniem Klienta dokonując rozliczenia ceny tego towaru z kwotą wpłaconą już przez Klienta.


 

9. W sytuacji, o której mowa w ust. VII pkt 8 ppkt b) Regulaminu:


 

a. Jeżeli wartość nowego Towaru będzie wyższa Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy w cenie w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji o wyborze nowego Towaru pod rygorem anulowania nowego Zamówienia i zwrotu całości pierwotnie uiszczonej ceny;


 

b. W sytuacji gdy cena nowego Towaru jest niższa, Sprzedawca zwraca różnicę w cenie w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji o wyborze nowego Towaru.


 

10. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient jest zobowiązany zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.


 


 


 

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca może udostępnić następujące sposoby płatności:


 

a. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;


 

b. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank: PKO SA 18 1240 3826 1111 0010 7530 3980

c. Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;


 

d. Płatność kartą płatniczą: Visa, MasterCard.


 

Sprzedawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.


 

2. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.


 

3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania Zamówienia, Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. Sprzedawca może też odstąpić od Umowy sprzedaży z uwagi na jej nieopłacenie po upływie terminu płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.


 

IX. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.


 

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Podobnie w przypadku, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.


 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy poczta@mebleilan.pl lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.


 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, wraz z kosztami najtańszego sposobu dostarczenia towaru (w przypadku możliwości wyboru darmowej wysyłki koszt dostarczenia nie podlega zwrotowi). Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy .z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 6 poniżej.


 


 


 

5. Zwrot płatności dokonany zostanie w następujący sposób:


 

a. w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.


 

b. w przypadku odstąpienia od umowy w okresie od 15 do 100 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru zwrot środków nastąpi na kartę podarunkową do Sklepu w kwocie nominalnej wartości zwracanego Towaru z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar będzie nosił ślady użytkowania lub posiadał uszkodzenia kwota zwrotu może zostać pomniejszona proporcjonalnie do stopnia zużycia lub wartości uszkodzeń.


 


 

6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.


 

7. Zakupiony towar należy zwrócić na według następującej procedury:


 

a. dla zwrotów do 14 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru Klient zwraca Towar na odpowiedni adres podany przez Sprzedawcę., a w przypadku wyraźnego zastrzeżenia Sprzedawcy, Sprzedawca sam może odebrać zwracany Towar od Klienta (np. z uwagi na rozmiar Towaru);


 

b. dla zwrotów od 15 do 100 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru Sprzedawca odbiera Towar od Klienta, a w przypadku wyraźnego zastrzeżenia Sprzedawcy, Klient będzie uprawniony do wysyłki Towaru do Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.


 


 

8. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.


 

9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).


 

10. W drodze wyjątku Sprzedawca może umożliwić Klientom nie korzystającym z uprawnień konsumenckich dokonanie zwrotu Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zwrócić się do sklepu (telefonicznie lub drogą mailową) celem ustalenia warunków zwrotu. W przypadku akceptacji warunków zwrotu przez Strony, Klient niebędący Konsumentem odsyła przedmiot sprzedaży, przestrzegając następujących warunków:


 

a. produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania;


 


 

b. produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu;


 

c. do produktu należy załączyć komplet dokumentów sprzedażowych;


 

11. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia niezależne od Klienta, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone - szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową (poczta@mebleilan.pl), a także dołączyć protokół szkody do dokumentów związanych z odstąpieniem.


 

12. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.


 

13. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy sprzedaży dokonane przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta może podlegać dodatkowej weryfikacji poprzez analizę oświadczeń Przedsiębiorcy na prawach konsumenta złożonych w toku składania zamówienia i/lub analizy wpisu do stosownego rejestru działalności gospodarczych.


 


 


 

X. RĘKOJMIA - KONSUMENCI

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.


 

2. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.


 

3. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 - art. 576 k.c.).


 

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.


 

5. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.


 

6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.


 

7. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczta@mebleilan.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ILAN PROJEKT Andrzej Zagórski ul. Frycza Modrzewskiego 22/1 71-266 Szczecin


 

8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.


 

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.


 

10. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt magazynowania i utylizacji.


 


 


 

XI. MODYFIKACJE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCY.


 


 

1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.


 

2. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.


 

3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.


 

4. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru.


 

5. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.


 

6. Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy ust. X Regulaminu stosuje się odpowiednio.


 

7. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.


 


 


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.


 

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.


 

3. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.


 

4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.


 

5. Klienta przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.


 

6. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.


 


 


 

XIII. PRAWA AUTORSKIE

Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.


 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


 

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy


 

3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2021 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści na adres e-mail Klienta.


 

5. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę jaki Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego


 

6. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia.


 

7. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu


 

8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.mebleilan.pl/reguamin


 

9. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu